Naša bezpečnostná služba disponuje ponukou:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste (budovy, parkoviská, polyfunkčné objekty, stavby, verejne prístupné areály),
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 • ochrana majetku pri preprave,
 • stráženie a ochrana osôb (bodyguarding),
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb (kultúrne, športové a spoločenské podujatia),
 • vypracovanie plánu ochrany (obhliadka zákazky, návrh individuálnych režimových opatrení),
 • hliadkové služby,
 • stráženie podľa potrieb klienta.

 

Náš bezpečnostný pracovník
musí spĺňať kritériá zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, predovšetkým však musí byť :
• bezúhonný,
• spoľahlivý
• odborne a zdravotne spôsobilý.
Naša garancia

• výkon služby odborne spôsobilými zamestnancami s vybavením, nutným pre výkon fyzickej ochrany   podľa zákona a vhodným ustrojením podľa požiadaviek klienta,

• kvalitný výber zamestnancov podieľajúcich sa na výkone ochrany vzhľadom k požiadavkám klienta

• rozhodné, ale slušné a kultivované vystupovanie,
• schopnosť samostatného rozhodovania a konania,

• samozrejmosťou je primeraný vek, fyzická zdatnosť a dlhodobé skúsenosti v oblasti bezpečnosti.

Systém zabezpečenia ochrany:

 • Zabezpečovanie dôsledného výkonu ochrany v závislosti na požiadavkách klienta v súlade so Zákonom č. 473/2005 Z.z. o Súkromnej bezpečnosti v znení neskorších zmien a doplnení,
 • Možnosť systémovej ochrany a realizácie opatrení smerujúcich ku komplexnému zabezpečeniu stráženia vzhľadom na náročnosť a rôznorodosť požiadaviek klienta,
 • Priebeh ochrany v dennej i nočnej dobe je neustále kontrolovaný a priebežne operatívne vyhodnocovaný, pričom sa kladie dôraz na neustálu informovanosť klienta,
 • Riešenie všetkých požiadaviek a potrieb pre výkon ochrany vlastnými zamestnancami, bez uplatnenia ďalších nárokov na objednávateľa.

 

Systém kontroly a informovanosti klienta:

 • Riaditeľ pravidelne informuje každého klienta o priebehu ochrany danej zákazky a vykonáva náhodné kontroly pracovníkov niekoľko krát v mesiaci
 • Team manager vykonáva kontroly pracovníkov denne v náhodnom čase

Každý pracovník našej spoločnosti vykonáva zverenú pracovnú úlohu s ohľadom na individuálnu povahu každej zákazky, ktorá je pravidelne vyhodnocovaná.